Välkommen till

Hammar Nordic AB.

Hammar Nordics integritetspolicy

Hammar Nordics mål är att alla, vars personuppgifter behandlas av Hammar Nordic, ska känna sig säkra på att deras personliga integritet respekteras och att tillräckliga ansträngningar görs för att skydda de personuppgifter som lämnats till oss.

Hammar Nordic behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning som är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Hammar Nordic AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken ”Kontaktuppgifter” nedan.

Personuppgiftsbiträde

Hammar Nordic AB är personuppgiftsbiträde för behandlingen av personuppgifter i av Hammar Nordic förvaltade bolag och dotterbolag. Detta innebär att samma integritetspolicy gäller även för dotterbolag och förvaltade bolag i tillämpliga delar.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som t.ex. adress eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Ditt godkännande

Enligt lagstiftningen får vi inte registrera dina personuppgifter utan ditt samtycke eller då du önskar ingå/ingår är eller tidigare varit avtalspart med Hammar Nordic. Om du väljer att lämna personuppgifter till oss samtycker du till att Hammar Nordic behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.


Behandling av personuppgifter

”Behandla” är ett brett begrepp och omfattar i stort sett allt som Hammar Nordic gör med dina personuppgifter. Enligt lagstiftningen är insamling, registrering, spridning och bearbetning några exempel på behandling av personuppgifter.

Den här informationen samlas in

I vissa situationer ombeds du att lämna personuppgifter när du besöker Hammar Nordics digitala eller analoga kanaler. Hammar Nordic samlar in personuppgifter när du exempelvis registrerar dig för att kunna erhålla olika typer av information, anmäler dig för utskick av Hammar Nordics nyhetsbrev, lämnar intresseanmälan för lägenhet eller lokal, gör felanmälan, hyr en Lägenhet/lokal/parkeringsplats/garage eller säljer tjänst eller vara. Hammar Nordic kan också komma att behandla dina personuppgifter när du kontaktar oss via exempelvis e-post eller Facebook.

Den typ av personuppgifter som samlas in är vanligtvis e-postadress, namn, gatuadress och telefonnummer. I vissa fall, till exempel inför och i samband med uthyrning, ber vi dig uppge ditt personnummer.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna

Personuppgifterna som samlas in används främst för administration av tjänster, förmedla tjänster samt för att fullgöra ingångna avtal eller åtgärder som begärts innan ett avtal träffats. Behandling av personuppgifter sker även för att Hammar Nordic ska kunna lämna information om företaget, våra tjänster och produkter när så önskas.

Personuppgifterna behandlas också för att vi ska kunna fullfölja våra förpliktelser och kommunicera i samband med förhyrning av lägenhet/lokal eller annan hyra. Om du väljer att göra en intresseanmälan för uthyrningsobjekt som annonseras av Hammar Nordic kan personuppgifterna komma att användas för kreditkontroll.

Behandling av personuppgifter sker även för att vi ska kunna kontakta dig för att exempelvis svara på dina kommentarer eller frågor, eller vid behov kontakta dig vid exempelvis uthyrning, hyresgästinformation eller i samband med uppsägning.

Personuppgifterna kan även komma att användas i syfte att erbjuda relevant marknadsföring och reklam om du så önskar. Hammar Nordic kommer endast att förse dig med reklamerbjudanden eller liknande då vi fått ditt uttryckliga samtycke till detta.

Personuppgifterna används slutligen för lagstadgad bokföring, statistiska ändamål, utvärdering, kvalitetssäkerhetsarbete och för att utveckla och förbättra tjänster och produkter.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål med behandlingen eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Överföring

Hammar Nordic är ensam ägare till den personliga information som samlas in. Vi säljer inte denna information vidare till andra företag. Information delas inte heller med andra utöver vad som särskilt anges i denna policy.

Hammar Nordic kommer inte, utan ditt samtycke, vidareförmedla uppgifter om dig annat än detta följer av lagstiftning eller om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst.

Information och rättelse

Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om huruvida dina personuppgifter behandlas av oss, och vilka uppgifter detta i sådana fall är. Du måste själv skriva till oss och begära att få den informationen. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuella felaktiga eller ändrade uppgifter.

Begäran om att få information om vilka personuppgifter om dig Hammar Nordic behandlar ska undertecknas av dig och skickas till Hammar Nordic per post. Kontaktinformation finns under rubriken ”Kontaktuppgifter” nedan.

Ändring av policyn

Observera att vi när som helst och utan föregående meddelande kan ändra och uppdatera denna policy.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna om du har några frågor om hur vi använder personuppgifter. Du hittar kontaktuppgifter på sidan Kontaktuppgifter.

Hammar Nordic AB
Box 219
461 25  Trollhättan

post@hammarnordic.se
www.hammarnordic.se